четвер | 1 червня 2023 | 07:56
Положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 травня 2012 року №366/2012

Внесено зміни
Указом Президента України
від 07 лютого 2015 року № 62/2015
 

ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

1. Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі - секретаріат) є постійно діючим органом, що здійснює відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі - Національна рада).

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради, а також цим Положенням.

3. Основним завданням секретаріату є організаційне, інформаційне, методичне, матеріально-технічне забезпечення Національної ради.

4. Секретаріат відповідно до покладеного на нього основного завдання:

1) здійснює підготовку засідань Національної ради, її Президії, а також аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядаються на таких засіданнях;

2) розробляє за дорученням Президії Національної ради з урахуванням пропозицій сторін Національної ради Регламент Національної ради та зміни до нього;

3) узагальнює для розгляду Національною радою, її Президією пропозиції сторін Національної ради щодо формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин, а також щодо проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань соціальної та економічної політики і трудових відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм;

4) здійснює організаційне та інформаційне забезпечення роботи утворених Національною радою, її Президією комітетів, комісій, робочих та експертних груп з метою їх узгодженої діяльності, а також проведення Національною радою консультацій, семінарів, конференцій з питань розвитку соціального діалогу;

5) здійснює підготовку, організаційне та інформаційне забезпечення виступів Голови Національної ради, співголів Національної ради та членів Національної ради;

6) надає консультативну та методичну допомогу органам соціального діалогу всіх рівнів, розробляє рекомендації з питань організації їх роботи;

7) вивчає та узагальнює міжнародний і вітчизняний досвід з організації та ведення соціального діалогу, розробляє пропозиції щодо його впровадження;

8) забезпечує співпрацю Національної ради з органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями, готує пропозиції щодо вдосконалення такої співпраці;

9) здійснює моніторинг розгляду, виконання прийнятих Національною радою рішень;

10) забезпечує інформування громадськості, державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців про діяльність Національної ради та прийняті нею рішення, а також про результати досягнутих сторонами соціального діалогу домовленостей;

11) здійснює за дорученням Голови Національної ради, Президії Національної ради інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Національної ради.

5. Секретаріат під час виконання покладеного на нього основного завдання взаємодіє в установленому порядку з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами соціального діалогу всіх рівнів, науковими установами та вищими навчальними закладами, об'єднаннями професійних спілок та організацій роботодавців, громадськими організаціями, органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями.

6. Секретаріат утворюється у складі дванадцяти осіб: секретаря Національної ради, заступника секретаря Національної ради та інших працівників секретаріату, які є державними службовцями.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 62/2015 від 07.02.2015}

7. Секретаріат очолює секретар Національної ради, який призначається на посаду за поданням Президії Національної ради та звільняється з посади Президентом України.

8. Секретар Національної ради:

організовує роботу секретаріату Національної ради та забезпечує виконання покладених на нього основного завдання і функцій;

несе персональну відповідальність за виконання покладеного на секретаріат основного завдання;

інформує Голову Національної ради, Президію Національної ради про хід розгляду, виконання рішень Національної ради;

представляє секретаріат у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, органами соціального діалогу всіх рівнів, науковими установами та вищими навчальними закладами, об'єднаннями професійних спілок та організацій роботодавців, громадськими організаціями, органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями;

затверджує в установленому порядку за погодженням із Головою Національної ради структуру та штатний розпис секретаріату;

призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату в порядку, визначеному законодавством;

розподіляє обов'язки між працівниками секретаріату, затверджує посадові інструкції;

вирішує в межах компетенції питання, пов'язані з проходженням державної служби в секретаріаті;

вирішує питання щодо заохочення працівників секретаріату, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

видає в межах своєї компетенції накази та забезпечує їх виконання;

розпоряджається в межах компетенції фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, затверджує в установленому порядку кошторис секретаріату;

звітує перед Національною радою про результати діяльності секретаріату;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Фінансування діяльності секретаріату Національної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

10. Секретаріат Національної ради є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН