середа | 30 вересня 2020 | 00:38
01.01.2014

Типове положення про галузеву (міжгалузеву) тристоронню або двосторонню соціально-економічну раду, затверджене Президією Національної ради 29 березня 2012 року

1. Галузева (міжгалузева) тристороння або двостороння соціально-економічна рада (далі – галузева (міжгалузева) рада) утворюється для ведення соціального діалогу за рішенням її сторін у (назва галузі або декількох галузей).

Координацію організаційних заходів щодо її створення здійснює ((назва відповідного центрального органу виконавчої влади), а у разі відсутності центрального органу виконавчої влади – одна із сторін за домовленістю).

2. Галузева (міжгалузева) рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Положенням про галузеву (міжгалузеву) раду, затвердженим ((назва відповідного центрального органу виконавчої влади) за поданням сторін соціального діалогу, а у разі відсутності центрального органу виконавчої влади – спільним рішенням сторін).

3. Галузева (міжгалузева) рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і роботодавців, паритетності, незалежності, рівності та відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Галузева (міжгалузева) рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:

галузевих (міжгалузевих) програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу галузі (галузей);

оплати праці працівників галузі (галузей), забезпечення гідних умов праці та регулювання соціально-економічних питань галузі (галузей), продуктивної зайнятості та забезпечення безпеки праці на виробництві;

створення сприятливого правового та економічного середовища для ефективної діяльності підприємств галузі (галузей);

інших питань, які сторони вважають значущими і вирішення яких істотно впливає на розвиток галузі (галузей) та соціально-економічний стан працівників.

5. Галузева (міжгалузева) рада відповідно до покладених завдань:

5.1 вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку галузі (галузей) та соціально-трудових відносин;

5.2 бере участь у розроблені проектів галузевих (міжгалузевих) програм з економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу галузі (галузей);

5.3 організовує консультації сторін соціального діалогу з питань, віднесених до її повноважень;

5.4 сприяє веденню колективних переговорів, укладанню та виконанню галузевих (міжгалузевих) угод, колективних договорів на підприємствах галузі (галузей);

5.5 сприяє запобіганню виникнення та врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) у відповідній галузі (галузях);

5.6 може утворювати за своїм рішенням комісії, робочі групи, проводити консультації, узгоджувальні процедури тощо;

5.7 організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу галузі (галузей);

5.8 затверджує Регламент та плани роботи галузевої (міжгалузевої) ради.

6. Галузева (міжгалузева) рада має право:

6.1 звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців з пропозиціями, схваленими рішенням галузевої (міжгалузевої) ради;

6.2 делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

6.3 одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

7. Галузева (міжгалузева) рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу галузевого рівня, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Рішення про граничну кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу.

Персональний склад галузевої (міжгалузевої) ради визначає кожна сторона самостійно.

Порядок обрання (делегування) представників профспілок та їх об'єднань і організацій роботодавців та їх об'єднань здійснюється відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

Строк повноважень членів галузевої (міжгалузевої) ради становить шість років.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність галузевої (міжгалузевої) ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік.

Порядок та черговість ротації голови галузевої (міжгалузевої) ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом до Регламенту Ради.

9. Голова галузевої (міжгалузевої) ради:

9.1 скликає засідання, в тому числі позачергові, та головує на них;

9.2 приймає рішення про проведення консультацій та узгоджувальних процедур;

9.3 скликає оперативні наради представників сторін та секретаріату;

9.4 приймає за погодженням із співголовами рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення, в порядку, визначеному Регламентом;

9.5 представляє галузеву (міжгалузеву) раду у відносинах з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями;

9.6 приймає рішення про покладання виконання обов’язків голови на одного із співголів Ради на час своєї відсутності з поважних причин;

9.7 спрямовує роботу секретаріату ради.

10. Співголова галузевої (міжгалузевої) ради:

10.1 організовує та координує діяльність відповідної сторони;

10.2 здійснює представництво відповідної сторони у галузевій (міжгалузевій) раді та за дорученням сторони - поза нею;

10.3 вносить за рішенням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях галузевої (міжгалузевої) ради;

10.4 представляє за рішенням відповідної сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень галузевою (міжгалузевою) радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями галузевої (міжгалузевої) ради;

10.5 скликає засідання відповідної сторони галузевої (міжгалузевої) ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

10.6 узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін галузевої (міжгалузевої) ради;

10.7 забезпечує інформування членів галузевої (міжгалузевої) ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях галузевої (міжгалузевої) ради та в період між ними.

11. Члени галузевої (міжгалузевої) ради:

11.1 беруть участь у засіданнях галузевої (міжгалузевої) ради;

11.2 вносять пропозиції про включення до порядку денного засідання галузевої (міжгалузевої) ради питань, які відносяться до її компетенції, та беруть участь в їх обговоренні;

11.3 вносять пропозиції щодо діяльності галузевої (міжгалузевої) ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

11.4 беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з питань, віднесених до повноважень Ради;

11.5 мають право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, які розглядаються галузевою (міжгалузевою) радою;

11.6 інформують органи та організації, які делегували їх до складу галузевої (міжгалузевої) ради, про діяльність галузевої (міжгалузевої) ради, прийняті нею рішення та свою роботу.

12. Організаційною формою діяльності галузевої (міжгалузевої) ради є засідання, періодичність проведення яких визначається Регламентом, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Позачергове засідання галузевої (міжгалузевої) ради скликається головою, в тому числі на вимогу однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання галузевої (міжгалузевої) ради вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу кожної із сторін. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх від кожної сторони.Головує на засіданнях голова галузевої (міжгалузевої) ради або співголова галузевої (міжгалузевої) ради за дорученням голови.

Рішення галузевої (міжгалузевої) ради оформляються протоколом (у разі необхідності – у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується головою галузевої (міжгалузевої) ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем галузевої (міжгалузевої) ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням галузевої (міжгалузевої) ради, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців, що діють у галузі (галузях).

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

13. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень галузевої (міжгалузевої) ради, організації її діяльності у період між засіданнями, визначається Регламентом, який затверджується галузевою (міжгалузевої) радою.

14. Для організаційного забезпечення діяльності галузевої (міжгалузевої) ради сторони створюють секретаріат, який діє на підставі Положення про секретаріат, затвердженого галузевою (міжгалузевої) радою, та визначають його персональний склад.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності галузевої (міжгалузевої) ради здійснюється у порядку, визначеному її сторонами.

15. Галузева (міжгалузева) рада інформує Національну раду та громадськість про її утворення та діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, у тому числі і через засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Галузева (міжгалузева) рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

______________________

 

Прес-служба НТСЕР