субота | 29 лютого 2020 | 10:48
29.04.2015

З’ЇЗД ПРОФСПІЛКИ. Соціальної сфері – надійний захист профспілок

Працівники соціальної сфе­ри розуміють, що здійснення низки заходів Урядом щодо ра­ціонального використання державних коштів, недопу­щення втрат бюджету та ство­рення передумов для еконо­мічного зростання в нинішніх складних умовах є необхідним для стабілізації економіки і за­побігання економічній ката­строфі. Водночас здійснення цих заходів за рахунок людей праці недопустимо, вони може призвести до їхнього зубо­жіння. Про це говорили учасники III з’їзду Профспілки працівників соціальної сфери, що відбувся 28 квітня. У заході взяли участь та виступили заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий та заступник Міністра соціальної політики Віктор Іванкевич.

У звітної доповіді голови Профспілки Володимира Тьоткіна, виступах делегатів форуму зокрема зазначалось, що за цей час Профспілка за­клала надійний фундамент для подальшого зміцнення сво­їх позицій як виразника інтересів спілчан. Завдяки принци­повій позиції Центральної ради й обласних рад Профспіл­ки, профкомів первинок, прове­денню політики соціального партнерства, небайдужості до проблем спілчан вдалося вирі­шити низку наболілих про­блем, не тільки зберегти, а й зміцнити Профспілку, збіль­шити активність і чисельність, здобути належний авторитет.

Активно та змістовно проходили звіти та вибори в обласних профорга­нізаціях, що передували з’їзду Профспілки. В нелегких економіч­них умовах проходили ці звіти. На звітно - виборних конференціях спілча­ни вимагали активних дій на їхній захист, бо вони хочуть мати гідну заробітну плату, необхід­ну для забезпечення добробуту їхніх сімей і впевненості в за­втрашньому дні. На жаль, підкреслювали виступаючи, сьо­годні заробітна плата праців­ників соціальної сфери най­нижча серед інших бюджетних галузей. У відповідності із за­конами України в галузі осві­ти, охорони здоров’я, культури і науки держава передбачає га­рантії та пільги працівникам. Чинний Закон України «Про соціальні по­слуги» визначає основні орга­нізаційні та правові засади на­дання соціальних послуг осо­бам, які перебувають у склад­них життєвих обставинах і по­требують сторонньої допомо­ги, але не містить гарантій пра­цівникам соціальної сфери, які надають ці послуги.

У доповіді та виступах зазначалось, що кадрове забезпечення діяль­ності установ, закладів та орга­нізацій соціальної сфери сьо­годні є одним з найгостріших проблемних питань, що пов’язане насамперед з низь­кою оплатою праці та надмір­ним навантаженням у зв’язку з розширенням і введенням до­даткових функцій. Забезпече­ність видатками на утримання департаментів, районних і міських управлінь праці та со­ціального захисту зовсім не враховує збільшення функціо­нальних обов’язків та покладе­них на них завдань.

У рамках реалізації норм і положень Генеральної, Галузевої угод, колективних договорів профспілковою стороною вживалися заходи для вирішення спірних питань шляхом переговорів з представниками всіх гілок влади, підняття престижності і мотивації роботи в соціальної сфері. Водночас в результаті нестабільності фінансово-економічної ситуації в державі соціальний діалог не став ефективним механізмом у вирішенні проблем, які існують.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий передав привітання делегатам з’їзду від Голови ФПУ Григорія Осового. Він зазначив: у час, коли в Україні відбуваються важливі економічні та політичні зміни, зростає громадянська активність, перед профспілками постають нові завдання щодо участі в розбудові громадянського суспільства та розв’язання суспільно-політичних та соціально-економічних проблем. Тому в сучасних складних умовах профспілки мають показати приклад ефективної роботи по захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників. І Профспілка працівників соціальної сфери демонструє, що навіть у такої непростої ситуації можна і треба об’єднати зусилля для вирішення завдань, що диктує час.

Євген Драпятий також сказав, що у працівників соціальної сфери сьогодні стало ще більше складних та відповідальних завдань. Це пов’язано і заморожуванням зарплат, обмежень пенсій, ростом цін та тарифів. Ситуацію ускладняє і те, що на Сході України кожний день відбувається справжня війна. Треба допомагати нашим військовим, треба допомагати вимушеним переселенцям з зони АТО. Він повідомив, що вже зараз (станом на 27 квітня), за даними структурних підрозділів органів соціального захисту населення, взято на облік 1млн. 255 тисяч переселенців. Це, підкреслив заступник Голови ФПУ, те, що дісталося працівникам соціальної сфери додатково до їх повсякденних обов’язків.

На жаль, зазначив Євген Драп’ятий, працівники соціальної сфери, як і ті, кого вони покликані захищати, самі знаходяться зараз в дуже складних соціально-економічних умовах. Це стосується рівня зарплат і надбавок, пенсій, умов праці. Він підкреслив, що всі рішення та закони, які стосуються соціальної сфери, мають ухвалюватися тільки після обговорення громадськістю, перш за все, профспілками. Але Уряд ігнорує не тільки цю конституційну норму, але і фактично ігнорує всі пропозиції та законопроекти, що підготували для покращення соціально-економічного захисту людей праці профспілки. В цих умовах профспілки, зокрема Профспілка працівників соціальної сфери, має діяти більш активно та рішуче. Влада має почути голос людини праці та профспілків, які його захищають.

На з’їзді також виступив заступник міністра соціальної політики України Віктор Іванкевич.  

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу Центральної Ради Профспілки за звітній період, з’їзд прийняв відповідну Постанову, а також ухвалив Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України щодо захисту конституційного права працівників соціальної сфери на достатній життєвий рівень в умовах зростання цін на товари, послуги , підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні.

Головою Профспілки на новий строк переобрано Володимира Тьоткіна, заступником Голови – Галину Башкірєву.

Джерело: ФПУ