середа | 27 травня 2020 | 11:28
21.03.2014

Заява Президії Ради Федерації роботодавців України по Криму

Федерація роботодавців України, як загальноукраїнське об’єднання ділових кіл, висловлює позицію українських підприємців і усвідомлює ступінь відповідальності роботодавців за економічну стабільність на всій території України та в окремих її регіонах, заявляє:
1. Україна була і залишається єдиною, територіально цілісною державою. Ми вітаємо позицію світової громадськості, яка одностайно підтримує територіальну цілісність України.

2. Зважаючи на високий рівень соціально-політичної напруги навколо Криму та значну кількість спекуляцій і безвідповідальних заяв, Федерація роботодавців України підтримує Уряд України в його твердій позиції і надалі забезпечувати населення півострова життєво необхідними ресурсами та не допустити появи передумов для гуманітарної катастрофи в Криму. Ми сподіваємось, що Україна й надалі забезпечуватиме безперешкодне і в повному обсязі постачання прісної води, газу та електроенергії. Громадяни України, які проживають у Криму, не мають бути заручниками геополітичних ігрищ.

3. Економіка Криму є невід’ємною частиною української економіки, що має цілком реальний вимір – українськими компаніями і підприємствами створено в Криму сотні тисяч робочих місць і від стабільної роботи цих підприємств залежить добробут значної частини населення Кримської автономії. На сьогоднішній день існує реальна небезпека фактичного розриву економічних зв’язків, що може призвести до катастрофічних наслідків для мешканців півострова. Адже втрата роботи внаслідок блокування або зупинки підприємств загрожує соціальною дестабілізацією та зубожінням населення.

4. Федерація роботодавців України готова докладати всіх зусиль для забезпечення своєчасної виплати зарплат та стабільності роботи підприємств і надалі сприятиме збереженню господарських відносин між українськими підприємствами в Криму та по всій Україні.

5. Федерація роботодавців України вважає, що всі роботодавці та органи влади країни мають спільно сприяти працевлаштуванню членів сімей військовослужбовців, а також біженців, які опинились у складних життєвих умовах через події в Криму.

6. Федерація роботодавців України закликає ті сили, які взяли на себе відповідальність за соціально-економічну ситуацію в Криму, не допустити економічної дестабілізації і розриву господарських зв’язків з підприємствами материкової України. Закликаємо не допускати порушення принципу недоторканності приватної власності та силового відчуження підприємств.

7. Федерація роботодавців України готова разом з відповідними державними структурами і надалі докладати зусиль для соціальної підтримки громадян України, які мешкають у Криму.

8. Ми закликаємо всі причетні сторони до витримки, спокою і мудрості для забезпечення головного – миру, стабільності і соціально-економічного добробуту всього населення Криму.

Президія Ради Федерації роботодавців України

............................................................................................................

Федерация работодателей Украины, как всеукраинское объединение деловых кругов, выражает позицию украинских предпринимателей и чувствует ответственность за экономическую стабильность на всей территории Украины и в отдельных ее регионах, заявляет:

1. Украина была и остается единой, территориально целостной страной. Мы приветствуем позицию мировой общественности, которая единодушно поддерживает территориальную целостность Украины.

2. Учитывая высокий уровень социально-политической напряженности вокруг Крыма и множество спекуляций и безответственных заявлений, Федерация работодателей Украины поддерживает Правительство Украины в его твердой позиции и в дальнейшем обеспечивать население полуострова жизненно необходимыми ресурсами и не допустить появления предпосылок для гуманитарной катастрофы в Крыму. Мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет обеспечивать беспрепятственные и в полном объеме поставки пресной воды, газа и электроэнергии. Граждане Украины, которые проживают в Крыму, не должны быть заложниками геополитических игрищ.

3. Экономика Крыма является неотъемлемой частью украинской экономики, что имеет вполне реальное измерение - украинскими компаниями и предприятиями создано в Крыму сотни тысяч рабочих мест и от стабильной работы этих предприятий зависит благосостояние значительной части населения Крымской автономии. На сегодняшний день существует реальная опасность фактического разрыва экономических связей, что может привести к катастрофическим последствиям для жителей полуострова. Ведь потеря работы, в результате блокирования или остановки предприятий, грозит социальной дестабилизацией и обнищанием населения.

4. Федерация работодателей Украины готова прилагать все усилия для обеспечения своевременной выплаты зарплат и стабильности работы предприятий и в дальнейшем будет способствовать сохранению хозяйственных отношений между украинскими предприятиями в Крыму и по всей Украине.

5. Федерация работодателей Украины считает, что все работодатели и органы власти страны должны совместно способствовать трудоустройству членов семей военнослужащих, а также беженцев, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за событий в Крыму.

6. Федерация работодателей Украины призывает те силы, которые взяли на себя ответственность за социально-экономическую ситуацию в Крыму, не допустить экономической дестабилизации и разрыва хозяйственных связей с предприятиями материковой Украины. Призываем не допускать нарушения принципа неприкосновенности частной собственности и силового отчуждение предприятий.

7. Федерация работодателей Украины готова вместе с соответствующими государственными структурами и впредь прилагать усилия для социальной поддержки граждан Украины, проживающих в Крыму.

8. Мы призываем все причастные стороны к выдержке, спокойствию и мудрости для обеспечения главного - мира, стабильности и социально-экономического благосостояния всего населения Крыма.

Президиум Совета Федерации работодателей Украины

Федерація роботодавців України