п'ятниця | 6 грудня 2019 | 16:24
20.02.2012

Типове положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, затверджене на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 20 лютого 2012 року

Затверджено

на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради

20 лютого 2012 року


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ТРИСТОРОННЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ РАДУ

1. Територіальна тристороння соціально-економічна рада (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється (назва відповідного органу виконавчої влади)[1] за спільним рішенням сторін для ведення соціального діалогу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територія або адміністративно-територіальна одиниця).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, (назва відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування)[2], а також  цим  Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу на території;

підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань формування та реалізації на території державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених завдань:

5.1 вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку території, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

5.2 інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на відповідній території та надає пропозиції щодо його удосконалення;

5.3 налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин у регіоні;

5.4 бере участь у формуванні місцевого бюджету на відповідний рік, надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

5.5 організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку території з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

5.6 бере участь у розробленні територіальної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин;

5.7 на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації місцевому органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими;

5.8 погоджує проекти нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5.9 розробляє пропозиції щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяє укладенню колективних договорів;

5.10 сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

5.11 організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на регіональному рівні;

5.12 затверджує регламент та плани роботи Ради.

6. Територіальна рада має право:

6.1 звертатися до (назва органів державної влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) з пропозиціями, схваленими її рішенням;

6.2 делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

6.3 запрошувати до участі у засіданнях Ради представників районів і міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6.4 одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

6.5 проводити консультації із (назва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) стосовно питань, пов’язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

6.6 звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні;

6.7 створювати експертні, робочі комісії та групи для вироблення та узгодження відповідних рішень територіальної ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

6.8 здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня (але не більше ніж по 15 представників від кожної сторони) і об'єднує (вказується кількість, погоджена сторонами під час прийняття рішення про створення Ради) членів, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

(вказується 1/3 від загальної чисельності Ради) членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об’єднаннями, які мають відповідний (республіканський/обласний/міський) статус;

(вказується 1/3 від загальної чисельності Ради) членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, які мають відповідний (республіканський/обласний/міський) статус;

(вказується 1/3 від загальної чисельності) членів сторони органів виконавчої влади, які призначаються відповідним органом виконавчої влади.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

Питання формування персонального складу Ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін Ради самостійно. Такі порядки є невід'ємними додатками до регламенту Ради.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність Ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік, почергово від представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації голови Ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом до  регламенту Ради.

9.Співголова Ради:

9.1 організовує та координує діяльність відповідної сторони;

9.2 здійснює представництво відповідної сторони у Раді та за дорученням сторони - поза нею;

9.3 вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради;

9.4 формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради;

9.5 скликає засідання відповідної сторони Ради  для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

9.6  узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін Ради;

9.7 забезпечує інформування членів Ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради та в період між ними.

10. Члени Ради:

10.1 беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради;

10.2 вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

10.3 представляють відповідну сторону або Раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації на території державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за дорученням Ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

10.4 беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та підготовки відповідних узгоджених рішень;

10.5 інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться з періодичністю (вказується погоджена періодичність – щокварталу/щомісяця тощо) згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.

Позачергове засідання Ради скликається на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова Ради або співголова Ради за дорученням голови.

Рішення Ради оформляються протоколом (у разі необхідності – у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується головою Ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем Ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів Ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням Ради можуть утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, які розглядаються Радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях Ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності Ради відповідним органом  виконавчої влади створюється секретаріат. До складу секретаріату  входять: секретар, який призначається  рішенням відповідного органу виконавчої влади, та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок та виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідним органом виконавчої влади.

Згідно із домовленістю сторін, матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціювала.

14. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень Ради, її діяльності у період між засіданнями,  визначається регламентом, який затверджується Радою.

15. Територіальна рада систематично інформує громадськість території про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання  через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Територіальна рада  використовує в  роботі бланки зі своїм найменуванням.

__________________________________

 

[1] Тут і далі по тексту використовувати назву відповідного ОВВ (Рада міністрів АР Крим/ обласна (міська) державна адміністрація) у відповідних відмінках.

[2] Тут і далі по тексту використовувати назву органу самоврядування (Верховна Рада АР Крим/ обласна/ міська рада) у відповідних відмінках.

Прес-служба НТСЕР