четвер | 1 червня 2023 | 08:30
Історія:

Національна тристороння соціально-економічна рада. 

Становлення та розвиток соціального діалогу в Україні.

Розвиток соціального діалогу в Україні розпочався в перші роки нашої Незалежності. Ще в 1991 році відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" створено Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, сформований на тристоронній основі, на державному та регіональних рівнях.

Наступним кроком було створення Президентом України у 1993 році Національної ради соціального партнерства, як консультативно-дорадчого органу при Президентові України для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері.

Етап формування певної системи ведення соціального діалогу у різних сферах та різних рівнях розпочався після видання у 2005 році Указу Президента України "Про розвиток соціального діалогу в Україні" та затвердження Кабінетом Міністрів України Плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в України.

Протягом 2006 року  при Президентові України було утворено Національну тристоронню соціально-економічну раду, як консультативно-дорадчий орган.

І вже у 2011 році, на виконання вимог Закону України "Про соціальний діалог в Україні", Указом Президента України від 02.04.2011 № 347/2011 Національна рада отримала статус постійно діючого органу.

У системі соціального діалогу в Україні, Національна рада відіграє важливу роль у сфері публічної політики як однин із її інститутів, оскільки виконує консультативну функцію між українським урядом та активною частиною суспільства, яка представлена у ній представниками профспілок та роботодавців.

Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об'єднує 60 членів:

20 представників від профспілкової сторони, які делегуються репрезентативними об'єднаннями профспілок, які мають статус всеукраїнських;

20 представників сторони роботодавців, які делегуються репрезентативними об'єднаннями організацій роботодавців;

20 представників сторони органів виконавчої влади, які призначаються  Кабінетом Міністрів України.

Термін повноважень членів Національної ради становить 6 років.

Основними завданнями Національної ради є:

- вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових відносин;

-  підготовка і надання узгоджених рекомендацій та пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

Координує діяльність Національної ради її Голова, який призначається Президентом України із членів Національної ради за поданням її Президії терміном на один рік. Черговість головування в Національній раді встановлена її Регламентом: "сторона роботодавців – профспілкова сторона – сторона органів виконавчої влади".

Координацію роботи кожної із сторін Національної ради забезпечують співголови Національної ради, які визначаються кожною Стороною окремо.

Співголови Національної ради мають двох заступників.  

Вищим керівним органом Національної ради є її засідання. У період між засіданнями керівним органом є Президія.

До складу Президії входять Голова Національної ради, співголови,  їх заступники, секретар Національної ради.

З метою підвищення ефективності роботи  Національної  ради,  вдосконалення її діяльності шляхом структурування роботи, для забезпечення у період між її засіданнями здійснення визначених законом завдань та функцій Національної ради за окремими напрямами, підготовки та попереднього розгляду питань, утворено 4 постійно діючі комітети Національної ради:

- з питань економічного розвитку та підприємництва;

- з питань соціальної та гуманітарної політики;

- з питань розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин;

з питань трудових відносин та ринку праці.  

Для напрацювання пропозиції та проведення консультацій з окремих питань, за рішенням Президії можуть створюватися робочі групи Національної ради. На сьогоднішній день при Національній раді створено 5 таких робочих груп.

Організаційне, інформаційно, методичне та матеріально технічне забезпечення роботи Національної ради забезпечує її секретаріат, що утворюється Президентом України.

Очолює секретаріат Національної ради секретар, який призначається Президентом України за поданням Президії Національної ради.