МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Відповідно до Положення про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженого Указом Президента України від 30.05.2012 року № 366/2012, одним з основних завдань Секретаріату є забезпечення співпраці Національної ради з органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями.

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетних напрямів діяльності Національної ради з метою вироблення спільної позиції сторін соціального діалогу щодо ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці, міждержавних угод та нормативних актів ЄС з питань, що стосуються прав працівників і роботодавців, впровадження міжнародного досвіду з організації та ведення соціального діалогу.

Секретаріатом НТСЕР ведеться організаційно-методична робота щодо забезпечення діяльності Національної ради у сфері міжнародного співробітництва. Зокрема, з Міжнародною організацією праці (МОП) (англ. International Labour Organization), Міжнародною асоціацією економічних і соціальних рад і подібних інститутів (МАЕСРПІ, англ. International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions, AICESIS), а також Фондом імені Фрідріха Еберта.

Міжнародна організація праці (МОП), https://www.ilo.org

Міжнародна організація праці (МОП) (англ. International Labour Organization) — спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни — Організації Об’єднаних Націй (ООН), заснована у 1919 урядами дев’яти країн (Бельгії, Куби, Чехословаччини, Франції, Італії, Японії, Польщі, Великої Британії та США) для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці.

МОП – унікальна тристороння організація, яка об’єднує представників урядів, організацій працівників та роботодавців задля спільної розробки політики і програм.
Основними цілями МОП є захист прав у світі праці, заохочення гідної праці, посилення соціального захисту та зміцнення діалогу з питань праці. МОП, як міжнародна організація, відповідає за розроблення міжнародних стандартів у сфері праці і здійснює нагляд за їх дотриманням.

На сьогодні членами МОП є 187 держав. Основними органами МОП є Міжнародна конференція праці, Адміністративна рада та розташований у Женеві постійний Секретаріат — Міжнародне бюро праці (МБП).
Україна член організації з 12.05.1954 року.

Організація відіграла важливу роль у ключові історичні моменти – Велика депресія, деколонізація, створення Солідарності в Польщі, перемога над апартеїдом у Південній Африці – і сьогодні у розбудові етичної та продуктивної основи для справедливої глобалізації.

Проект Конституції МОП був розроблений на початку 1919 року Комісією праці під головуванням Семюеля Гомперса, голови Американської федерації праці (AFL) у Сполучених Штатах. До його складу увійшли представники дев’яти країн: Бельгії, Куби, Чехословаччини, Франції, Італії, Японії, Польщі, Великої Британії та США.

Результатом цього процесу стала тристороння організація, єдина у своєму роді, яка об’єднала представників уряду, роботодавців і працівників у своїх виконавчих органах.

Рушійними силами для створення МОП були безпекові, гуманітарні, політичні та економічні міркування. Засновники МОП визнавали важливість соціальної справедливості для забезпечення миру на фоні експлуатації робітників у країнах, що розвивалися індустріально, того часу. Також зростало розуміння економічної взаємозалежності світу та необхідності співпраці для досягнення подібності умов праці в країнах, що конкурують за ринки.

В основі роботи МОП лежить важливість співпраці між урядами та організаціями роботодавців і працівників у сприянні соціальному та економічному прогресу.

МОП прагне забезпечити потреби працюючих жінок і чоловіків, об’єднуючи уряди, роботодавців і працівників для встановлення трудових стандартів, розробки політики та розробки програм. Сама структура МОП, де працівники та роботодавці разом мають рівний голос з урядами в її обговореннях, демонструє соціальний діалог у дії. Він забезпечує відображення поглядів соціальних партнерів у трудових нормах, політиці та програмах МОП.

МОП заохочує цей трипартизм у своїх складових – роботодавців, працівників і держав-членів, сприяючи соціальному діалогу між профспілками та роботодавцями при формуванні та, де це доречно, реалізації національної політики щодо соціальних, економічних та багатьох інших питань.

За часів своєї діяльності МОП ухвалила 190 конвенцій (міжнародні угоди, які підлягають ратифікації державами-членами Організації) і 206 рекомендацій.

Україною ратифіковані 71 конвенція МОП, серед яких 8 фундаментальних конвенцій, 4 керівні (пріоритетні) конвенції та 59 технічних.

МОП здійснює понад 1000 програм технічного співробітництва більш ніж у 80 країнах світу. Пріоритетними напрямками технічного співробітництва є реалізація програми гідної праці на національному рівні, реформування трудового законодавства, впорядкування трудових відносин і вирішення спорів, зміцнення потенціалу організацій роботодавців та профспілок при укладанні колективних договорів.

Програми гідної праці є основною системою планування надання підтримки МОП державам-членам. Діяльність МОП зосереджується у наступних сферах: викорінення дитячої та примусової праці, гідна праця для жінок та чоловіків, економічний та соціальний розвиток, ліквідація безробіття, рівність та усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері праці, законодавство у сфері праці, трудова міграція, соціальний захист, працевлаштування молоді, безпека на робочих місцях.

МОП активно працює в Україні з початку 1990-х років і за цей час вже реалізувала проекти пов’язані з аналізом стану соціальної політики, кризового стану ринку праці в Україні (1995 рік), розвитком соціального партнерства. Протягом усього часу МОП надавала і продовжує надавати допомогу Урядові в експертній оцінці законопроектів, ознайомленні урядовців, представників профспілок і роботодавців з міжнародними стандартами статистики праці та її національною систематизацією.

Програма гідної праці для України охоплює період 2020-2024 роки та є результатом тристоронніх консультацій стосовно підтримки МОП в Україні. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_774455.pdf
Програма гідної праці має на меті вирішення проблем, які належать до сфери ключових технічних експертних знань МОП. Програма на 2020-2024 роки передбачає три пріоритети, а саме:
1. Покращений соціальний діалог;
2. Інклюзивна та продуктивна зайнятість;
3. Поліпшені умови праці та соціальний захист.

Сьогодні МОП спільно з міжнародними донорами, іншими агенціями та установами ООН впроваджує в Україні важливі проекти, які пов’язані з сприянням зайнятості, реформою сфери соціального захисту, управлінням інституціями ринку праці, реформою трудового законодавства та сприянням колективно-договірному регулюванню трудових відносин. Окремі ініціативи МОП в Україні спрямовані також на профілактику ВІЛ-СНІДу на робочих місцях, реалізацію недискримінаційних політик та досягнення рівного винагородження за працю рівної цінності.

Проекти МОП в Україні:

На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні.

Цей Проект спрямований на сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні. Його очікуваним результатом є покращення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм із безпеки і здоров’я на роботі.

Покращення дотримання Україною основних міжнародних трудових норм. Проект допомагає Урядові, соціальним партнерам дотримуватися основних принципів і прав у світі праці та застосовувати їх у процесі розроблення і запровадження нового законодавства про працю. Крім того, Проект спрямований на заохочення ефективних колективних переговорів в Україні.

Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні. Програма сприяє модернізації послуг, які надаються українськими державними службами зайнятості, що дозволить їм пропонувати більш ефективну та інклюзивно активну політику на ринку праці. Важливий компонент Програми спрямований на усунення невідповідності наявних у працівників навичок шляхом кращого узгодження навичок нових учасників ринку праці з попитом з боку приватного сектора. Програма підтримуватиме механізми соціального діалогу для вирішення таких критичних проблем, як неформальна зайнятість, заробітна плата чи гендерна дискримінація.

Сприяння покращенню економічного становища вразливих груп населення в регіоні Азовського моря. Цей Проект доповнює Програму «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні».

Забезпечення участі жінок у ринку праці через розширення послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми.
Новий Проект МОП, утворений на підставі Проекту «Підхід ринкових систем до гідної праці в Україні».
Тристороння робоча група під егідою НТСЕР та за підтримки МОП з напрацювання Національної стратегії тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці.
Напрацювання Національної стратегії тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці.

Міжнародна асоціація економічних і соціальних рад і подібних інститутів (МАЕСРПІ, англ. International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions, AICESIS) https://aicesis.org/ зареєстровано юрисдикції Нідерландів; штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія). Установче засідання МАЕСРПІ відбулося 1 липня 1999 р. в Порт-Луї (Республіка Маврикій).

Ініціаторами створення МАЕСРПІ виступили голова Економічної та соціальної ради Франції Жан Маттеолі та голова Економічної та соціальної ради Кот-д’Івуара Філіп Ясе у Каракасі (Венесуела) у 1997 році.

2 липня 1999 року в Порт-Луї економічні та соціальні ради та подібні інститути одноголосно схвалили Статут МАЕСРПІ.
Асоціація створена для обговорення та вирішення соціальних проблем, що є в світі. Членство в Асоціації будується на принципі взаємної поваги до самостійності та незалежності всіх організацій-членів. Членами Асоціації є 76 країн світу. Основними цілями МАЕСРПІ, якими вона керується у своїй діяльності є:
• сприяння діалогу, а також обміну досвідом та передовою практикою між його членами, заохочення діалогу між економічними та соціальними партнерами по всьому світу;
• підтримка розвитку консультативної ролі соціальних партнерів, посилення соціального діалогу та громадянського діалогу, демократії участі та ролі соціальних партнерів та інших компонентів громадянського суспільства у світі як основних факторів справжнього сталої демократизації та ефективного управління сучасними суспільствами.
Україна є членом МАЕСРПІ з 13 червня 2008 року.
Фінансування діяльності МАЕСРПІ забезпечується з допомогою членських внесків, розмір яких визначає Генеральна асамблея.

Фонд імені Фрідріха Еберта http://ukraine.fes.de/

Фонд імені Фрідріха Еберта є найстарішим політичним фондом Німеччини, що володіє багатими соціал-демократичними традиціями зі дня свого заснування в 1925 році. Фонд був заснований як політичний заповіт Фрідріха Еберта, першого президента Німеччини.

Ключовою діяльністю Фонду є втілення в життя основоположних ідеалів та цінностей соціал-демократії: свободи, справедливості, солідарності. Фонд працює в тісному зв’язку з соціал-демократами та організаціями вільних профспілок. Як некомерційна установа, Фонд організує свою діяльність на принципах самостійності та незалежності.

Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та його робота концентрується на таких основних сферах: зниження ступеня соціальної нерівності; стала економічна політика; зміцнення демократичної правової держави. В рамках своєї роботи Фонд імені Фрідріха Еберта пропонує платформи для діалогу між громадянським суспільством та державними структурами.

Перейти до вмісту