АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Секретаріату Національної тристоронньої соціально – економічної ради

від 14.04.2023 № 14

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Секретаріату Національної тристоронньої соціально – економічної ради

на 2023–2025 роки

 

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції
у Секретаріаті Національної тристоронньої соціально – економічної ради

Корупція є однією з найгостріших глобальних проблем сучасності,
від розв’язання яких залежить подальший розвиток світової спільноти загалом. Толерування корупції послаблює демократію та державне управління, що призводить до порушень прав людини, спотворює демократію та державне управління, ринкові механізми, погіршує якість життя людей, сприяє збільшенню злочинності та інших загроз.

Секретаріат Національної тристоронньої соціально – економічної ради (далі – Секретаріат), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що його посадові особи та  працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Антикорупційною програмою.

Секретаріат заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

 1. Завдання керівника Секретаріату, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Керівник Секретаріату бере на себе зобов’язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників Секретаріату нульову толерантність до корупції.

Керівник Секретаріату реалізує антикорупційну політику Секретаріату шляхом:

1) демонстрації лідерської позиції у впровадженні управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Секретаріату;

2) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї;

3) підтримка напряму запобіганню і протидії корупції у діяльності Секретаріату, сприяння поширенню інформації щодо важливості функціонування цього напряму в усіх сферах діяльності Секретаріату;

4) здійснення загального керівництва та контролю за процесом запобігання та протидії корупції у Секретаріаті;

6) сприяння постійному удосконаленню процесів запобігання і протидії корупції у Секретаріаті;

7) своєчасне реагування на можливі факти порушень цієї Антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

 1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:

1) здійснює розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією;

2) надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Секретаріату;

3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, інформує керівника Секретаріату про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4) перевіряє факт подання (своєчасності подання) суб’єктами декларування Секретаріату декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону працівниками Секретаріату;

6) забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформує керівника Секретаріату, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) проводить в установленому законодавством порядку спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Секретаріаті;

9) здійснює організацію та координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Секретаріату та з розробки заходів впливу на корупційні ризики;

10) забезпечує реалізацію цієї Антикорупційної програми;

11) здійснює моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми, моніторинг середовища Секретаріату, своєчасне реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;

 

 1. Працівники Секретаріату:

1) дотримуються антикорупційної політики Секретаріату, цієї Антикорупційної програми під час виконання посадових обов’язків;

2) проходять періодичне навчання з питань запобігання та протидії корупції;

3) надають пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної політики Секретаріату, цієї Антикорупційної програми;

4) повідомляють в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, недотримання іншими працівниками Секретаріату антикорупційної політики Секретаріату, цієї Антикорупційної програми.

 

 1. Попередня Антикорупційна програма Секретаріату
  на 2021 – 2022 роки зосереджувалась на питаннях, пов’язаних зі створенням системи антикорупційних інструментів, та розбудові у Секретаріаті системи антикорупційних заходів, що мали забезпечити формування серед працівників Секретаріату нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

 

 1. Метою цієї Антикорупційної програми Секретаріату є:

1) удосконалення системи запобігання і протидії корупції в Секретаріаті;

2) подальше впровадження механізмів прозорості, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права;

3) зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність Секретаріату.

 

 1. Принципи антикорупційної політики Секретаріату:

1) законності та поваги до верховенства права, а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

2) прозорості, відкритості та публічності діяльності Секретаріату як основи для мінімізації корупційних ризиків у його діяльності;

3) об’єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції для досягнення мети Антикорупційної програми;

4) оперативності та забезпечення невідворотності юридичної відповідальності, зокрема шляхом своєчасногореагування на порушення вимог Закону та цієї Антикорупційної програми.

 1. Антикорупційна політика Секретаріату ґрунтується на таких принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за порушення антикорупційного законодавства;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

цифрової трансформації реалізації повноважень;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості та міжнародних інституцій до здійснення антикорупційних заходів.

 

 1. Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Секретаріаті вживаються такі заходи:

 

1) прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Секретаріату системи управління ризиками;

2) надання консультацій працівникам Секретаріату стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;

3) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах;

4) проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Секретаріаті;

5) контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Секретаріату;

6) реалізація антикорупційної програми Секретаріату та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.

 

 1. 9. Вимоги Антикорупційної програми Секретаріату є обов’язковими для виконання в установлений нею строк. Працівники Секретаріату зобов’язані дотримуватись вимог і обмежень, встановлених Законом, а також антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою Секретаріату.

 

 1. Основними нормативно – правовими актами, які регулюють антикорупційну діяльність Секретаріату є Закон України «Про запобігання корупції», Указ Президента України від 30.05.2012 № 366/2012, «Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради», наказ Секретаріату від 06.10.2021 № 12 «Про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції». Наказ Секретаріату від 13.02.2023 № 4, яким затверджено положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків.

За недотримання принципів і вимог Антикорупційної програми Секретаріату, а також за невиконання та неналежне виконання заходів у сфері антикорупційної політики, визначених цією програмою, працівники Секретаріату притягуються до відповідальності, передбаченої законом.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Секретаріату та заходи щодо їх усунення.

 1. З метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Секретаріату, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків наказом Секретаріату від 13.02.2023 № 5 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Секретаріату», прийнято провести оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання.
 2. Згідно із вказаним наказом утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, затверджено її персональний склад та положення.

До складу робочої групи включено представників структурних підрозділів Секретаріату.

 1. Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій Секретаріату, (протокол засідання робочої групи 15.02.2023).
 2. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено вразливі до корупції функції та процеси у діяльності Секретаріату (протокол засідання робочої групи від 23.03.2023):
 • управління персоналом, проведення конкурсних відборів (призначення на посаду за договором, призначення на посаду без конкурсного відбору в умовах воєнного стану);
 • проведення антикорупційної експертизи проектів договорів, наказів та ін. документів;
 • здійснення фінансово – господарської діяльності Секретаріату;
 • облік фінансових та матеріальних ресурсів Секретаріату;
 • підготовка антикорупційної програми;
 • проведення закупівель;
 1. Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

1)Антикорупційна програма Секретаріату на 2021 – 2022 рр.;

2) результати опитування (анкетування) працівників Секретаріату;;

4) матеріали внутрішніх аудитів, інвентаризацій, тощо;

5) звернення, скарги на діяльність Секретаріату, його окремих працівників;

6) матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань;

7) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації.

 1. Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

1) аналіз вищенаведених джерел інформації;

2) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Секретаріату;

3) проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) із працівниками Секретаріату;

 1. За результатами узагальнення отриманої інформації робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи
  від 03.04.2023).

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

 1. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків
  (додаток 1 до цієї Антикорупційної програми).

 

ІІІ. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури уповноважена особа забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення працівників Секретаріату із положеннями Закону, цієї Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в Секретаріаті.
 2. Уповноважена особа організовує проведення навчання працівників Секретаріату.
 3. Програма навчання з питань запобігання та виявлення корупції у Секретаріаті наведена у додатку 2 до цієї Антикорупційної програми.
 4. Уповноважена особа здійснює в межах повноважень заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) забезпечення оприлюднення цієї Антикорупційної програми на офіційному веб сайті Секретаріату (у разі його функціонування);

2) забезпечення оприлюднення на офіційних сторінках у соціальних мережах, внутрішніх інформаційних ресурсах інформації Секретаріату про заходи, спрямовані на запобігання корупції в Секретаріаті (у разі наявності);

3) проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед працівників Секретаріату з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб’єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб’єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону.

 1. У разі наявності питань щодо роз’яснення окремих положень антикорупційного законодавства працівники Секретаріату можуть звернутися до уповноваженої особи за отриманням усного або письмового роз’яснення або консультації.
 2. Для надання роз’яснень та консультацій з питань виконання цієї Антикорупційної програми та положень антикорупційного законодавства можуть використовуватися й інші форми (пам’ятки, керівництва, відео звернення тощо).

 

 1. Моніторинг, перегляд та оцінка виконання
  Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми

 1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється не рідше одного разу на півріччя уповноваженою особою.
 2. Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу Секретаріатуз метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.
 3. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики Секретаріату, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.
 4. Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикорупційною програмою.
 5. Уповноважена особа готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.
 6. Звіт про стан виконання антикорупційної програми подається за допомогою антикорупційного порталу в електронній формі.

Перегляд Антикорупційної програми

 1. Антикорупційна програма може переглядатися в залежності від випадків встановлених Законом.

 

 1. Перегляду антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків.

Оцінка виконання Антикорупційної програми

 1. Уповноважена особа здійснює оцінку виконання антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться протягом місяця після спливу строку її дії.

 1. Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.
 2. Для встановлення результативності виконання антикорупційної програми:

визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених антикорупційною програмою.

 1. Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків учинення працівниками організації корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, порушень антикорупційної програми порівняно із попереднім періодом (у разі зменшення – індикатор досягнуто на 100 %);

відсоток корупційних ризиків усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них (20 % корупційних ризиків усунуто – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % корупційних ризиків усунуто –  індикатор досягнуто на 75 %; 5 % корупційних ризиків усунуто – 50 % відповідно);

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них (рівень 20 % корупційних ризиків знижено – індикатор досягнуто на 100 %; рівень 10 % корупційних ризиків знижено–  індикатор досягнуто на 75 %; рівень 5 % корупційних ризиків знижено– 50 % відповідно);

відсоток працівників навчання з питань запобігання та протидії корупції (90% працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 100 %; 75 % працівників пройшли навчання – індикатор досягнуто на 75 %; 50 % працівників пройшли навчання – 50 % відповідно);

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність Секретаріату стала більш прозорою (20 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 100 %; 10 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 75 %; 5 % опитаних так вважають – індикатор досягнуто на 50 %).

 1. За результатами оцінки виконання антикорупційної програми керівнику Секретаріату подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення цієї діяльності.

Звіт за результатами оцінки виконання антикорупційної програми розміщується на офіційному веб-сайті Секретаріату (у разі його функціонування).

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                   Тарас ЗДЕНИК

 

 

Перейти до вмісту